Înființare firmăÎn momentul în care te hotărăști să începi o afacere în România, poți alege forma de organizare juridică în funcție de nevoile tale. 3 dintre cele mai folosite forme de organizare sunt: PFA (persoană fizică autorizată), SRL (societate comercială cu răspundere limitată) sau SRL-D (societate comercială cu răspundere limitată - debutant).

Pentru a alege cea mai avantajoasă formă de organizare pentru afacerea ta, îți recomandăm să ai în vedere câteva aspecte:

 • Costurile și condițiile birocratice pentru înființare;
 • Obligațiile sau restricțiile legislative;
 • Taxele și impozitele de plată;
 • Modul de ținere a evidenței contabile;
 • Procedura de închidere / radiere;
 • Reduceri sau alte beneficii legislative (ex: programe dedicate SRL-D);

Te poți ocupa personal de înființarea firmei sau, pentru a scăpa de drumuri, de stat la cozi sau de birocrație și dureri de cap, poți opta pentru serviciul de înființare firmă oferit de StartHUB.


Servicii oferite de StartHUB Cost
Înfințare firmă SRL, SRL-D81.0 EUR
Înființare firmă SRL cu 2 sau mai mulți asociați95.0 EUR
Dizolvare voluntară / lichidare / radiere firmă95.0 EUR
Fuziune / divizare firmă550.0 EUR
Deschidere punct de lucru50.0 EUR
Îndreptare eroare materială50.0 EUR
Suspendare/reluare activitate50.0 EUR
Majorare capital social65.0 EUR
Actualizare date fondatori50.0 EUR
Numire / revocare administrator65.0 EUR
Modificare obiect de activitate72.0 EUR
Cesiune părți sociale90.0 EUR
Prelungirea duratei de funcționare50.0 EUR
Schimbarea sediului social61.0 EUR
Schimbarea denumirii firmei70.0 EUR

La prețul afișat nu se adaugă TVA.

Prețurile sunt exprimate în Euro și se calculează la cursul valutar curent + 2% (diferența de curs valutar).

search
Nu ai găsit listat pe site ceea ce căutai? Contactează-ne!
search
Ai nevoie de informații sau de mai multe oferte de preț? Contactează-ne!Dacă te vei ocupa personal de înființarea firmei, iată documentele de care ai nevoie, și care urmează să le depui la sediul ONRC din județul unde ai stabilit sediul social.

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original). Se va completa cu 3 denumiri pentru verificarea disponibilității, în ordinea preferințelor. Există și un formular pentru rezervarea emblemei (siglă/logo), de asemenea disponibil la oficiul ONRC.
 2. Cererea de înregistrare (original).
 3. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
 4. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

  - persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (original)

  - persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original)

 5. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 6. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 7. Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original)
 8. Actul constitutiv (original)
 9. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie)
 10. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit
 11. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social
 12. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii)
 13. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 14. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original)
 15. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 16. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original)
 17. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public
 18. Dovezile privind plata tarifului legal 

 

Dacă este cazul:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);
 • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007;
 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată); 
 • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată); 
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Majoritatea formularelor sunt disponibile la oficiul ONRC, cu excepția contractului de comodat și al actului constitutiv. Acestea trebuie redactate și completate.


FORMULEAZĂ CEREREA
și te contactăm noi!ad
ad