Planul de conturi 1-4

Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi. 

Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare. 

În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. 

   Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia. 

   Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune". 

 

Planul de conturi general este următorul: 

    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 

    10. Capital şi rezerve 

    101. Capital - În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

    1011. Capital subscris nevărsat (P) 

    1012. Capital subscris vărsat (P) 

    1015. Patrimoniul regiei (P) 

    1016. Patrimoniul public (P) - Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 

    1017. Patrimoniul privat (P) - Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

    1018. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (P) 

    103. Alte elemente de capitaluri proprii 

    1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 

    1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină (A/P) - Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii (A/P) - Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    104. Prime de capital 

    1041. Prime de emisiune (P) 

    1042. Prime de fuziune/divizare (P) 

    1043. Prime de aport (P) 

    1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 

    105. Rezerve din reevaluare (P) 

    106. Rezerve 

    1061. Rezerve legale (P) 

    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 

    1068. Alte rezerve (P) 

    107. Diferenţe de curs valutar din conversie (A/P) - Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    108. Interese care nu controlează - Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P) 

    1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P) 

    109. Acţiuni proprii 

    1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A) 

    1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) 

    1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) 

    11. Rezultatul reportat 

    117. Rezultatul reportat 

    1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 

    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 (A/P) - Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

    1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) 

    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 

    1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 

    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P) - În acest cont se evidenţiază eventualele diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condiţiile prevăzute de acestea.

    12. Rezultatul exerciţiului financiar 

    121. Profit sau pierdere (A/P) 

    129. Repartizarea profitului (A) 

    14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 

    141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 

    1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 

    1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 

    149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 

    1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 

    1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A) 

    1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) 

    15. Provizioane 

    151. Provizioane 

    1511. Provizioane pentru litigii (P) 

    1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) 

    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P) 

    1514. Provizioane pentru restructurare (P) 

    1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P) 

    1516. Provizioane pentru impozite (P) 

    1517. Provizioane pentru terminarea contractului de muncă (P) 

    1518. Alte provizioane (P) 

    16. Împrumuturi şi datorii asimilate 

    161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 

    1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 

    1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 

    1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 

    1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 

    162. Credite bancare pe termen lung 

    1621. Credite bancare pe termen lung (P) 

    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) 

    1623. Credite externe guvernamentale (P) 

    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 

    1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 

    1626. Credite de la trezoreria statului (P) 

    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 

    166. Datorii care privesc imobilizările financiare 

    1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P) 

    1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 

    167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) 

    168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 

    1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 

    1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 

    1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) 

    1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 

    1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) 

    169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii 

    1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A) 

    1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A) 

   

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI 

    20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

    201. Cheltuieli de constituire (A) 

    203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 

    205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) 

    206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) 

    207. Fond comercial 

    2071. Fond comercial pozitiv(A)  - Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

    2075. Fond comercial negativ (P) 

    208. Alte imobilizări necorporale (A) 

    21. Imobilizări corporale 

    211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A) 

    2111. Terenuri 

    2112. Amenajări de terenuri 

    212. Construcţii (A) 

    213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 

    2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) 

    2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) 

    2133. Mijloace de transport (A) 

    214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) 

    215. Investiţii imobiliare (A) 

    216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A) 

    217. Active biologice productive (A) 

    22. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare 

    223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) 

    224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) 

    227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A) 

    23. Imobilizări în curs 

    231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 

    235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (A) 

    26. Imobilizări financiare 

    261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 

    262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate (A) 

    263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (A) 

    264. Titluri puse în echivalenţă (A) - Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

    265. Alte titluri imobilizate (A) 

    266. Certificate verzi amânate (A) 

    267. Creanţe imobilizate 

    2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A) 

    2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A) 

    2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 

    2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A) 

    2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 

    2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 

    2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 

    2678. Alte creanţe imobilizate (A) 

    2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 

    269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 

    2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 

    2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P) 

    2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P) 

    2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) 

    28. Amortizări privind imobilizările 

    280. Amortizări privind imobilizările necorporale 

    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 

    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 

    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 

    2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 

    2807. Amortizarea fondului comercial (P) - Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

    2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) 

    281. Amortizări privind imobilizările corporale 

    2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 

    2812. Amortizarea construcţiilor (P) 

    2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 

    2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 

    2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare (P) 

    2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 

    2817. Amortizarea activelor biologice productive (P) 

    29. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 

    290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 

    2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 

    2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 

    2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 

    2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 

    291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 

    2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) 

    2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 

    2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 

    2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 

    2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare (P) 

    2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P) 

    2917. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P) 

    293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 

    2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 

    2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie (P) 

    296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 

    2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P) 

    2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) 

    2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 

    2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate (P) 

    2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 

    2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 

    2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) 

 

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 

    30. Stocuri de materii prime şi materiale 

    301. Materii prime (A) 

    302. Materiale consumabile 

    3021. Materiale auxiliare (A) 

    3022. Combustibili (A) 

    3023. Materiale pentru ambalat (A) 

    3024. Piese de schimb (A) 

    3025. Seminţe şi materiale de plantat (A) 

    3026. Furaje (A) 

    3028. Alte materiale consumabile (A) 

    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 

    308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P) 

    32. Stocuri în curs de aprovizionare 

    321. Materii prime în curs de aprovizionare (A) 

    322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) 

    323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A) 

    326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A) 

    327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A) 

    328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A) 

    33. Producţie în curs de execuţie 

    331. Produse în curs de execuţie (A) 

    332. Servicii în curs de execuţie (A) 

    34. PRODUSE 

    341. Semifabricate (A) 

    345. Produse finite (A) 

    346. Produse reziduale (A) 

    347. Produse agricole (A) 

    348. Diferenţe de preţ la produse (A/P) 

    35. STOCURI AFLATE LA TERŢI 

    351. Materii şi materiale aflate la terţi (A) 

    354. Produse aflate la terţi (A) 

    356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A) 

    357. Mărfuri aflate la terţi (A) 

    358. Ambalaje aflate la terţi (A) 

    36. Active biologice de natura stocurilor 

    361. Active biologice de natura stocurilor (A) 

    368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P) 

    37. MĂRFURI 

    371. Mărfuri (A) 

    378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P) 

    38. Ambalaje 

    381. Ambalaje (A) 

    388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P) 

    39. Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie 

    391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P) 

    392. Ajustări pentru deprecierea materialelor 

    3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 

    3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 

    393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P) 

    394. Ajustări pentru deprecierea produselor 

    3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P) 

    3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P) 

    3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P) 

    3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P) 

    395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 

    3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P) 

    3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P) 

    3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P) 

    3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P) 

    3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P) 

    3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P) 

    3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P) 

    3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P) 

    396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P) 

    397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) 

    398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) 

 

    CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI 

    40. Furnizori şi conturi asimilate 

    401. Furnizori (P) 

    403. Efecte de plătit (P) 

    404. Furnizori de imobilizări (P) 

    405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 

    408. Furnizori - facturi nesosite (P) 

    409. Furnizori - debitori 

    4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) 

    4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) 

    4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 

    4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) 

    41. Clienţi şi conturi asimilate 

    411. Clienţi 

    4111. Clienţi (A) 

    4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) 

    413. Efecte de primit de la clienţi (A) 

    418. Clienţi - facturi de întocmit (A) 

    419. Clienţi - creditori (P) 

    42. Personal şi conturi asimilate 

    421. Personal - salarii datorate (P) 

    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 

    424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) - Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

    425. Avansuri acordate personalului (A) 

    426. Drepturi de personal neridicate (P) 

    427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 

    428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 

    4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 

    4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) 

    43. Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 

    431. Asigurări sociale 

    4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) 

    4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) 

    4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 

    4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) 

    4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate;  - În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.

    437. Ajutor de şomaj 

    4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) 

    4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) 

    438. Alte datorii şi creanţe sociale 

    4381. Alte datorii sociale (P) 

    4382. Alte creanţe sociale (A) 

    44. Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 

    441. Impozitul pe profit/venit 

    4411. Impozitul pe profit (P) 

    4418. Impozitul pe venit (P) - Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

    442. Taxa pe valoarea adăugată 

    4423. TVA de plată (P) 

    4424. TVA de recuperat (A) 

    4426. TVA deductibilă (A) 

    4427. TVA colectată (P) 

    4428. TVA neexigibilă (A/P) 

    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 

    445. Subvenţii 

    4451. Subvenţii guvernamentale (A) 

    4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 

    4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) 

    446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 

    447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) 

    448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 

    4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 

    4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) 

    45. Grup şi acţionari/asociaţi 

    451. Decontări între entităţile afiliate 

    4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P) 

    4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P) 

    453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 

    4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate 

    4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) 

    455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 

    4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P) 

    4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente (P) 

    456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) 

    457. Dividende de plată (P) 

    458. Decontări din operaţiuni în participaţie 

    4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P) 

    4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A) 

    46. Debitori şi creditori diverşi 

    461. Debitori diverşi (A) 

    462. Creditori diverşi (P) 

    466. Decontări din operaţiuni de fiducie 

    4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P) 

    4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A) 

    47. Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate 

    471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 

    472. Venituri înregistrate în avans (P) 

    473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P) 

    475. Subvenţii pentru investiţii 

    4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 

    4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 

    4753. Donaţii pentru investiţii (P) 

    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 

    4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 

    478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P) 

    48. Decontări în cadrul unităţii 

    481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P) 

    482. Decontări între subunităţi (A/P) 

    49. Ajustări pentru deprecierea creanţelor 

    491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P) 

    495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P) 

    496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P) 

 


ad
ad