Surse de finanțare

FONDURI STRUCTURALE

Programul Operațional Regional 2014–2020

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Programul Operațional Capital Uman 2014–2020

Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Axa prioritară 7: Asistență Tehnică

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Axa prioritară 3: Asistență tehnică

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient
Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri
Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI
Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare
Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei
Măsura 4: Investiții în active fizice
Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor
Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură
Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
Măsura 16: Cooperare
Măsura 17: Gestionarea riscurilor
Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)
Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere
PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP
PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale
PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării
PU 6 Încurajarea punerii în aplicare a PMI

Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională

România-Bulgaria

Programul Ro-Bg 2014 - 2020 susţine crearea unor comunităţi competitive şi sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.

Axa prioritară 1: O regiune bine conectată
Axa prioritară 2: O regiune verde
Axa prioritară 3: O regiune sigură
Axa prioritară 4: O regiune calificată și favorabilă incluziunii
Axa prioritară 5: O regiune eficientă
Axa prioritară 6: Asistență tehnică

România-Serbia

Programul Ro - Rs 2014-2020 vizează dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunii de graniță dintre România și Republica Serbia prin intermediul proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi.

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii
Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor
Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate
Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil
Axa prioritară 5: Asistență Tehnică

România-Ucraina

Programul Ro – Ua 2014 - 2020 susține promovarea dezvoltării economice și sociale prin abordarea provocărilor comune în mediu, sănătate publică, siguranță și securitate și vizează promovarea mobilității persoanelor, a bunurilor și capitalurilor în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune.

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

Programul Hu-Sk-Ro-Ua 2014-2020 se bazează pe efortul de planificare în comun a celor patru țări participante și vizează să ofere un cadru pentru activitățile care vor conduce la o cooperare mai intensă între regiunile Ucrainei și cele ale statelor membre care împart granițe comune, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
Obiectivul tematic 6: Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

Bazinul Mării Negre

Programul Ro - BMN 2014 - 2020 își propune îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.

Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre
Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre

Interreg Europa

Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor
Axa prioritară 5: Asistență tehnică

URBACT III

Programul URBACT 2014-2020 facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a  îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune.

Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile
Axa prioritară 2: Asistență tehnică

Interreg România-Ungaria

Programul Ro - Hu 2014 - 2020 susține realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității)
Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă)
Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor)
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)
Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților)

INTERACT III

INTERACT III este un program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a componentei de cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea bunelor practici și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor de cooperare teritorială și a acțiunilor referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC).

Axa prioritară 1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii
Axa prioritară 2: Asistență tehnică

România-Moldova

Programul Ro - Md 2014 - 2020 va contribui la atingerea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță.

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric
Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii

Dunărea

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării
Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării
Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării
Axa prioritară 4: O bună guvernare a Regiunii Dunării
Axa prioritară 5: Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului și activităților acestora, precum și a GECT-ului (Grupări Europene de Cooperare Teritorială)

ESPON 2020

Programul ESPON are drept scop promovarea și stimularea dimensiunii teritoriale europene în dezvoltarea și cooperarea prin furnizarea evidențelor, a transferului de cunoștințe și a modului de realizare a politicilor autorităților publice și a altor actori din domeniul politicilor publice de la toate nivelurile.

Axa prioritară 1: Producerea de informații teritoriale, transferul, observarea, instrumente și diseminarea acestora
Axa prioritară 2: Asistență tehnică

 

GRANTURI DE LA STAT

Stimularea exporturilor

 • dezvoltarea capacităţii administrative a factorilor din sectorul public implicaţi în dezvoltarea României prin creşterea exportului, precum şi a investiţiilor firmelor româneşti în afară UE.

Femeia antreprenor (manager)

 • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare,
 • creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Artizanat

 • stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane,
 • protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat,
 • promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
 • Un alt obiectiv este acela de creştere a numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării;

Programul Comerţ

 • sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora,
 • creşterea nivelului de competitivitate,
 • crearea şi menţinerea locurilor de muncă,
 • sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul UNCTAD/EMPRETEC

 • Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

 • Promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM,
 • facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/ întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/ instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM,
 • stimularea şi susţinerea IMM inovative,
 • promovarea produselor şi serviciilor româneşti,
 • stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Microindustrializare

 • Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Internaţionalizare

 • Crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării internaţionalizării mediului de afaceri autohton.

Start-up Nation România

 • Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului acestora la creditare.

Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului

 • Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local.

Programul România Profesională

 • Oferirea de forţă de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de afaceri prin susţinerea dezvoltării învăţământului tehnic şi profesional.

 

ALTE SURSE DE FINANȚARE

AFCN - Proiecte Editoriale

Beneficiari eligibili: edituri şi redacţii de publicaţii culturale; persoane juridice de drept privat desfăşoară activităţi editoriale, persoane juridice de drept public.

Ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (HG 332/2014)

Beneficiari eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari.

Competiția „Idei din Țara lui Andrei”

Beneficiari eligibili: persoane fizice (indivizi), ONG-uri, unități/instituții de învățământ din sistemul public (școală, liceu, școală profesională, universitate etc.), autorități ale administrației publice locale (primărie/consiliu local etc.) sau instituții publice locale.

Apel pentru Tineri Activi - Creșterea forței de muncă în Europa

Beneficiari eligibili: administrații municipale, asociații regionale, întreprideri și organizații de stat, instituții din domeniul educației (publice sau private), ONG-uri, societăți comerciale, societăți cooperative, organizații de sprijinire a afacerilor (incubatoare, clustere, etc.)

Europa CREATIVĂ – Subprogramul MEDIA

Beneficiari eligibili: Entități din sectoarele cinematografiei și autovizualului.


ad
ad